INFORMATIE AAN DE CLIËNT IN TOEPASSING VAN BOEK III VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

Deel I - Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mter. Marc Delannoye.

Deze is advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Mter. Marc Delannoye oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van BVBA Advocatenkantoor Delannoye, met zetel te 2180 Ekeren-Antwerpen, Hoogpadlaan 43, ondernemingsnummer 0502.928.766.

Hij is partner van Essenzia Advocaten, een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende éénpersoonsvennootschappen van advocaten.

Het kantoor is gevestigd aan de Noorderlaan 98 te 2030 Antwerpen.

Per e-mail kan u Mter. Marc Delannoye bereiken via md@essenzia.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mter. Marc Delannoye is verzekerd bij Amlin Europe N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009; Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mter. Marc Delannoye verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mter. Marc Delannoye terecht voor onder meer familiale problemen, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, contractenrecht, incasso en arbeidsrecht.

Mter. Marc Delannoye kan beroep doen op andere advocaten om werkzaamheden te verrichten in dossiers van zijn cliënten, doch blijft ten aanzien van de cliënt volledig verantwoordelijk.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mter. Marc Delannoye bereiken:

– via post op het adres: Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen

– via fax op het nummer: 03/234.36.32

– via e-mail op het adres: md@essenzia.be

– via telefoon op het nummer: 03/234.36.34

Deel II - Aanvullend te verstrekken - op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat?

In principe wordt gewerkt aan een uurtarief van 125 euro exclusief BTW. Dit kan evenwel variëren in functie van de complexiteit van het dossier en het eventueel spoedeisend karakter ervan.

Alleszins worden vooraf met de cliënt de modaliteiten van het ereloon besproken en tevens wordt de nodige informatie verschaft m.b.t. de kosten. Deze worden als volgt begroot:

– administratiekost aanmaken dossier: 75 euro;

– kostprijs per brief/telefax: 11 euro;

– kostprijs per mail: 9 euro;

– dactylografie: 10 euro per getypte bladzijde;

– aangetekende brieven: meerkost van 20 euro;

– verplaatsingen: 0,45 euro per kilometer.

Zowel wat betreft het ereloon als de kosten kunnen m.b.t. deze tarieven afwijkende afspraken met de cliënt worden gemaakt.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie is Mter. Marc Delannoye onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden via de website http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn Brusselse balie.

Deel III - Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mter. Marc Delannoye maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft.

Deel IV - Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het optreden van Mter. Marc Delannoye is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Brussel. Meer informatie over ereloonadviezen uitgaande van de Brusselse Balie, vindt u hier: http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/wat-bij-onenigheid-met-mijn-advocaat.