CONTACTGEGEVENS:

ESSENZIA ADVOCATEN
HUMANS IN LAW
Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen
T +32 3 234 36 34
F +32 3 234 36 32
W www.essenzia.be
M privacy@essenzia.be

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Essenzia Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@essenzia.be.

CONTACTGEGEVENS VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING:

privacy@essenzia.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Essenzia Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen1, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ (GEBEURLIJK) VERWERKEN:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:2

Essenzia Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

ANDERE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • financiële gegevens
 • gegevens in verband met uw gedrag

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@essenzia.be.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

Essenzia Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Essenzia Advocaten rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Essenzia Advocaten is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Essenzia Advocaten of van derden;
 • voor het verwerken van dossiers;
 • voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Essenzia Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

COOKIES:

Essenzia Advocaten maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd.

Voor derdepartijcookies die niet technisch of functioneel noodzakelijk zijn, is uw toestemming vereist.

Voor ons cookiebeleid kan u eveneens verdere informatie vinden op https://essenzia.be/cookiepolicy/

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

Essenzia Advocaten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Essenzia Advocaten) tussen zit.3

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Essenzia Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Essenzia Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Essenzia Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)4.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Essenzia Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om een deel van de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@essenzia.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Essenzia Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk, en zeker binnen de dertig dagen, te reageren op uw verzoek.

Het is mogelijk dat Essenzia Advocaten niet verplicht is om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.5

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
M contact@apd-gba.be

1 Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.
2 Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
3 Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.
4 Artikelen 12 – 23
5 U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.