Voertuigen kunnen voortaan ook verbeurd worden verklaard indien de dader van het misdrijf geen eigenaar is van het voertuig

Vroeger was het zo dat een verbeurdverklaring of een tijdelijke immobilisering enkel kon worden uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom was van de dader van het misdrijf. Deze verbeurdverklaring of immobilisering kon door de rechter worden bevolen in alle gevallen waarin tijdelijk het verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf […]

Voortaan kan gerechtsdeurwaarder onbetwiste schuldvorderingen innen van ondernemingen uit 7 EU-landen

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 17 september 2018 het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. In artikel 1394/20, 2° Ger.W. worden volgende databanken gelijkwaardig aan de Belgische kruispuntbank van de ondernemingen verklaard: Voor het Koninkrijk der Nederlanden: “het Handelsregister”; Voor de Franse Republiek: “Le Registre du […]

Rechten van verdediging bij fiscale controle: arrest Hof van Cassatie

Het Belgische Hof van Cassatie waakt over de uniforme toepassing van rechtsregels. Daarmee wordt bedoeld dat het Hof erop toeziet dat “lagere” rechtbanken en hoven geen uitspraken doen die met elkaar in conflict komen doordat de ene keer een wettelijke bepaling in de ene zin wordt geïnterpreteerd en de andere keer in tegenovergestelde zin. Het […]

ESSENZiA ADVOCATEN BREIDT UIT

ESSENZiA ADVOCATEN is op zoek naar versterking voor het kantoor in Antwerpen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3ejaarsstagiair(e) of tableau-advocaat), maar we geven ook een 1e-jaarsstagiair(e) graag de kans om ons te overtuigen van zijn/haar gedrevenheid, enthousiasme en interesse in het gerechtelijk recht, het verbintenissenrecht in het […]

Is het Hof van Assisen nu afgeschaft?

De Assisenprocedure werd in het kader van de zogenaamde Pot Pourri II-wet grondig hervormd. Deze kostelijke en omslachtige procedure, waarbij een strafrechtelijk onderzoek gedurende meerdere dagen of weken moest worden overgedaan voor een 12-koppige volksjury, is sinds 2016 enkel nog van toepassing op de zwaarste levensdelicten en op persmisdrijven. Minder complexe levensdelicten, waarbij de dader […]

Arbeidsongeschiktheid en overmacht: het re-integratietraject niet vergeten

Tot voor kort volstonden 2 medische attesten om een einde te kunnen maken aan een arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht: een attest van de behandelende geneesheer en een attest van de arbeidsgeneesheer. Sedert 9 januari 2017 dient dit ontslag evenwel te worden voorafgegaan door een re-integratietraject wat inhoudt dat wanneer de behandelende geneesheer een […]

Mag men een werknemer elektronisch ontslaan?

Ingevolge de wet van 21 juli 2016 worden elektronische aangetekende zendingen juridisch gelijk gesteld met papieren aangetekende zendingen. Kan hiervan gebruik worden gemaakt in het arbeidsrecht? In eerste instantie dient uiteraard te worden nagekeken of de werkgever over het juiste mailadres van de werknemer beschikt. In het arbeidsreglement kan worden voorzien dat de werknemer bij […]