INFORMATIE AAN DE CLIËNT IN TOEPASSING VAN BOEK III VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

Deel I - Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Marianne Van Tilborgh.

Mr. Marianne Van Tilborgh is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Het kantoor van mr. Marianne Van Tilborgh is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98.

Mr. Marianne Van Tilborgh oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV HUMANS IN LAW, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Noorderlaan 98.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Marianne Van Tilborgh is 0732.493.421.

Per e-mail kan u mr. Marianne Van Tilborgh bereiken via mvt@essenzia.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Marianne Van Tilborgh is verzekerd bij Amlin Europe N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009; Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Marianne Van Tilborgh verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Marianne Van Tilborgh terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en bijstand bij buitengerechtelijke geschillenbeslechting (arbitrage en bemiddeling).

Mr. Marianne Van Tilborgh doet een beroep op andere advocaten om werkzaamheden te verrichten in dossiers van haar cliënten, doch blijft ten aanzien van de cliënt volledig verantwoordelijk.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Marianne Van Tilborgh bereiken:

– via post op het adres: Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen

– via fax op het nummer: 03/234.36.32

– via e-mail op het adres: mvt@essenzia.be

– via telefoon op het nummer: 03/234.36.34

Deel II - Aanvullend te verstrekken - op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat?

Het ereloon wordt berekend tegen een tarief van € 75 tot € 220 per uur exclusief BTW, variërend naargelang de anciënniteit van de uitvoerende advocaat en de complexiteit van het dossier.

Administratiekosten worden berekend op 16 % van het ereloon en omvatten kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, e-mail en dergelijke. Verplaatsingsonkosten worden aangerekend aan € 0,45 per kilometer.

Deze tarieven gelden onder voorbehoud van afwijkende bijzondere afspraken.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Marianne Van Tilborgh onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-is-een-advocaat , alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be .

Deel III - Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Marianne Van Tilborgh maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Zij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin zij haar diensten in detail beschrijft.

Deel IV - Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

1. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het optreden van Mr. Marianne Van Tilborgh is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website http://www.balieantwerpen.be/nl/een-advocaat/erelonen/klachten .

Indien een consumentengeschil binnen een redelijke termijn geen oplossing krijgt door middel van communicatie met het kantoor, kan u als cliënt met het oog op buitengerechtelijke geschillenbeslechting een beroep doen op LIGECA (www.ligeca.be).

2. Klachten

In geval van klachten vindt u meer informatie via http://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/Problemen-met-uw-advocaat .