INFORMATIE AAN DE CLIËNT IN TOEPASSING VAN BOEK III VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

Deel I - Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan advocaat Laurent MORTELMANS.

Laurent MORTELMANS is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie en lid van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Laurent MORTELMANS oefent het beroep van advocaat uit als vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA MORTELMANS LAW – ADVOCATENKANTOOR, en is partner van het kantoor “ESSENZIA ADVOCATEN”, een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Laurent MORTELMANS is 0816.985.765.

De hoofdzetel van het kantoor “ESSENZIA ADVOCATEN” is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98. “ESSENZIA ADVOCATEN” heeft ook een vestiging te 1020 Brussel, Versailleslaan 6. De zetel van de BVBA MORTELMANS LAW – ADVOCATENKANTOOR is gevestigd te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 9.

Per e-mail kan u Laurent MORTELMANS bereiken via lm@essenzia.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Laurent MORTELMANS is verzekerd bij AMLIN EUROPE N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009; Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenummer 0745. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Laurent MORTELMANS verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten (Zie individueel verzekeringsattest in bijlage).

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Laurent MORTELMANS terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, bijstand bij buitengerechtelijke geschillenbeslechting (arbitrage en bemiddeling) en juridische vertalingen.

Laurent MORTELMANS doet in bepaalde gevallen een beroep op andere advocaten om werkzaamheden te verrichten in dossiers van zijn cliënten, doch blijft ten aanzien van de cliënt volledig verantwoordelijk.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Laurent MORTELMANS bereiken:

– via post op het adres: Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen
– via fax op het nummer: 03/234.36.32
– via e-mail op het adres: lm@essenzia.be
– via telefoon op het nummer: 03/234.36.34

Deel II - Aanvullend te verstrekken - op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat?

Het ereloon wordt berekend tegen een tarief van € 75,00 tot € 175,00 per uur exclusief BTW, variërend naargelang de anciënniteit van de uitvoerende advocaat en de complexiteit van het dossier.

Administratiekosten worden apart verrekend en omvatten o.m. dossierkosten, kosten van briefwisseling, communicatiekosten, kopieën, e.d.m.

Verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,45 EUR per kilometer exclusief BTW.

Deze tarieven gelden onder voorbehoud van afwijkende bijzondere afspraken.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Laurent MORTELMANS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden via de website http://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-is-een-advocaat, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.

Deel III - Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Laurent MORTELMANS maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft.

Deel IV - Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

1. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het optreden van Laurent MORTELMANS is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, nl. het Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005, dat u kunt raadplegen via http://www.balieantwerpen.be/nl/een-advocaat/erelonen/klachten.

2. Klachten

In geval van klachten, vindt u meer informatie via http://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Problemen-met-uw-advocaat.