Nieuws

Arbeidsongeschiktheid en overmacht: het re-integratietraject niet vergeten

Tot voor kort volstonden 2 medische attesten om een einde te kunnen maken aan een arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht: een attest van de behandelende geneesheer en een attest van de arbeidsgeneesheer.

Sedert 9 januari 2017 dient dit ontslag evenwel te worden voorafgegaan door een re-integratietraject wat inhoudt dat wanneer de behandelende geneesheer een definitieve arbeidsongeschiktheid weerhoudt door de arbeidsgeneesheer dient te worden nagegaan of de werknemer ander of aangepast werk kan uitvoeren. Wanneer dit niet het geval is, kan de overeenkomst worden beëindigd.

Wanneer de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat aangepast of ander werk mogelijk is, dient de werkgever een re-integratieplan op te maken tenzij dit technisch of objectief gesproken niet mogelijk is of in alle redelijkheid niet kan worden geëist. Dit dient dan door de werkgever schriftelijk te worden gemotiveerd waarna het traject als beëindigd wordt aanzien en beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk wordt.

Weigering om een re-integratieplan op te maken kan aanleiding geven tot sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek.

Weigert de werknemer het aangeboden re-integratieplan dan vermeldt de werkgever dit in zijn verslag, wordt het traject als beëindigd aanzien en kan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden overgegaan waarna de werknemer eventueel door de RVA kan worden gesanctioneerd.