Nieuws

Mag men een werknemer elektronisch ontslaan?

Ingevolge de wet van 21 juli 2016 worden elektronische aangetekende zendingen juridisch gelijk gesteld met papieren aangetekende zendingen.

Kan hiervan gebruik worden gemaakt in het arbeidsrecht?

In eerste instantie dient uiteraard te worden nagekeken of de werkgever over het juiste mailadres van de werknemer beschikt. In het arbeidsreglement kan worden voorzien dat de werknemer bij de indiensttreding zijn mailadres dient op te geven en tevens dat hij verplicht is eventuele nieuwe mailadressen aan de werkgever mee te delen bij gebreke waaraan deze mag aannemen dat het eerst meegedeelde mailadres geldig blijft.

In de regelgeving m.b.t. de elektronische aangetekende zendingen is voorzien dat de bestemmeling de zending kan weigeren. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de juridische gevolgen zijn. Omdat de aangetekende brief een op nietigheid voorgeschreven vormvereiste is bij een opzegging en een ontslag om dringende reden, is het derhalve nog te riskant om dit via een aangetekende mail te doen. Hiervan kan wel zonder probleem gebruik gemaakt worden voor bijvoorbeeld een ingebrekestelling of een verbreking van de arbeidsovereenkomst.