Vluchtvertraging: Hof van Cassatie tikt vrederechter op de vingers

In een arrest van 12 oktober 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie het gezag van interpretatie van het Europese Hof van Justitie en stelde dat passagiers wiens vlucht vertraagd is, recht hebben op een compensatie van de luchtvaartmaatschappij. Het Hof van Cassatie vernietigde het vonnis in laatste aanleg van de Vrederechter van het kanton Vilvoorde van 3 […]

Bespreking statuut van het dier in de Vlaamse Commissie dierenwelzijn

Op woensdag 24 mei 2017 besprak de Vlaamse Commissie dierenwelzijn de wijziging van het statuut van het dier in een (Vlaamse?) versie van het Burgerlijk Wetboek. De bespreking vond plaats naar aanleiding van het Waalse voornemen, getrokken door Waals minister voor Dierenwelzijn Di Antonio, om het statuut van het dier te wijzigen voor wat Wallonië […]

Is het Hof van Assisen nu afgeschaft?

De Assisenprocedure werd in het kader van de zogenaamde Pot Pourri II-wet grondig hervormd. Deze kostelijke en omslachtige procedure, waarbij een strafrechtelijk onderzoek gedurende meerdere dagen of weken moest worden overgedaan voor een 12-koppige volksjury, is sinds 2016 enkel nog van toepassing op de zwaarste levensdelicten en op persmisdrijven. Minder complexe levensdelicten, waarbij de dader […]

Arbeidsongeschiktheid en overmacht: het re-integratietraject niet vergeten

Tot voor kort volstonden 2 medische attesten om een einde te kunnen maken aan een arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht: een attest van de behandelende geneesheer en een attest van de arbeidsgeneesheer. Sedert 9 januari 2017 dient dit ontslag evenwel te worden voorafgegaan door een re-integratietraject wat inhoudt dat wanneer de behandelende geneesheer een […]

Mag men een werknemer elektronisch ontslaan?

Ingevolge de wet van 21 juli 2016 worden elektronische aangetekende zendingen juridisch gelijk gesteld met papieren aangetekende zendingen. Kan hiervan gebruik worden gemaakt in het arbeidsrecht? In eerste instantie dient uiteraard te worden nagekeken of de werkgever over het juiste mailadres van de werknemer beschikt. In het arbeidsreglement kan worden voorzien dat de werknemer bij […]

Wet continuïteit ondernemingen: nieuwe wet, minder misbruik?

Van bij de aanvang van de inwerkingtreding van de Wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (verder : “WCO”) wordt deze wet oneigenlijk gebruikt.  Waar de wet bedoeld is om de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of haar activiteiten te behouden (art. 16 lid […]