Voertuigen kunnen voortaan ook verbeurd worden verklaard indien de dader van het misdrijf geen eigenaar is van het voertuig

Vroeger was het zo dat een verbeurdverklaring of een tijdelijke immobilisering enkel kon worden uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom was van de dader van het misdrijf. Deze verbeurdverklaring of immobilisering kon door de rechter worden bevolen in alle gevallen waarin tijdelijk het verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf […]

Voortaan kan gerechtsdeurwaarder onbetwiste schuldvorderingen innen van ondernemingen uit 7 EU-landen

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 17 september 2018 het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. In artikel 1394/20, 2° Ger.W. worden volgende databanken gelijkwaardig aan de Belgische kruispuntbank van de ondernemingen verklaard: Voor het Koninkrijk der Nederlanden: “het Handelsregister”; Voor de Franse Republiek: “Le Registre du […]

Broodfokker uit Boechout: Anthony Godfroid verdedigt opnieuw GAIA

Op 22 september 2017 werd een hondenimporteur uit Boechout veroordeeld tot geldboetes, vervangende gevangenisstraffen én een verbeurdverklaring van 191000 euro door de correctionele rechtbank van Antwerpen. Tijdens de pleidooien had de Procureur des Konings een strengere straf gevorderd dan uiteindelijk werd toegekend door de rechtbank. De rechtbank was van oordeel dat de hondenimporteur in kwestie […]

Rechten van verdediging bij fiscale controle: arrest Hof van Cassatie

Het Belgische Hof van Cassatie waakt over de uniforme toepassing van rechtsregels. Daarmee wordt bedoeld dat het Hof erop toeziet dat “lagere” rechtbanken en hoven geen uitspraken doen die met elkaar in conflict komen doordat de ene keer een wettelijke bepaling in de ene zin wordt geïnterpreteerd en de andere keer in tegenovergestelde zin. Het […]

ESSENZiA ADVOCATEN BREIDT UIT

ESSENZiA ADVOCATEN is op zoek naar versterking voor het kantoor in Antwerpen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3ejaarsstagiair(e) of tableau-advocaat), maar we geven ook een 1e-jaarsstagiair(e) graag de kans om ons te overtuigen van zijn/haar gedrevenheid, enthousiasme en interesse in het gerechtelijk recht, het verbintenissenrecht in het […]

Vluchtvertraging: Hof van Cassatie tikt vrederechter op de vingers

In een arrest van 12 oktober 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie het gezag van interpretatie van het Europese Hof van Justitie en stelde dat passagiers wiens vlucht vertraagd is, recht hebben op een compensatie van de luchtvaartmaatschappij. Het Hof van Cassatie vernietigde het vonnis in laatste aanleg van de Vrederechter van het kanton Vilvoorde van 3 […]

Bespreking statuut van het dier in de Vlaamse Commissie dierenwelzijn

Op woensdag 24 mei 2017 besprak de Vlaamse Commissie dierenwelzijn de wijziging van het statuut van het dier in een (Vlaamse?) versie van het Burgerlijk Wetboek. De bespreking vond plaats naar aanleiding van het Waalse voornemen, getrokken door Waals minister voor Dierenwelzijn Di Antonio, om het statuut van het dier te wijzigen voor wat Wallonië […]